ENERJİ VE ÇEVRE SEKTÖR KURULU

ENERJİ VE ÇEVRE SEKTÖR KURULU BAŞKANI İSMAİL HAKKI KARACA

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu olarak, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda; enerji, çevre ve iklim değişikliği konularında çalışmalar yapmaktayız. Bilindiği gibi, sürdürülebilir kalkınma; doğal kaynaklara zarar vermeden ve bu kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak, insan ve doğa arasındaki dengeyi kurup gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayacak ve kalkındıracak şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlanmasıdır. Dünyada sürdürülebilir kalkınma çerçevesi altında yeşil büyüme, yeşil ekonomi, düşük karbonlu ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim gibi kavramları ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede sanayinin çevreye verdiği olumsuz etkileri minimize etmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini absorbe etmek adına yaptığımız ve desteklediğimiz çalışmaları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Altyapısı oluşturulmuş planlı sanayileşme ve doğru arazi kullanımı

 • Tüm sektörlerde enerji verimliliğinin ve tasarrufunun arttırılması

 • Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, vb.) birincil enerji kaynakları içindeki payının arttırılması,

 • Fosil yakıt yakma teknolojilerinin iyileştirilmesi ile birleşik ısı ve güç santrallerinin yaygınlaştırılması,

 • Atıkların alternatif yakıt olarak kullanılması,

 • Daha az CO2 yayan yakıtlara dönüşümün sağlanması,

 • Yeşil dönüşüm için Teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve AR-GE çalışmalarının desteklenmesi,

 • AB sürdürülebilir ürün insiyatifi, kimyasallar mevzuatına uyum çalışmalarının yürütülmesi,

 • AB Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol mevzuatının uygulanmasına yönelik genel ve sektörel ulusal mevzuatın hazırlanması,

 • Su kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanımı; Fabrikalarda kullanılan makine parkurunun su tasarruflu makinalardan seçilmesi, tesis içi yeniden kullanımın geliştirilmesi, gri su sistemleri, arıtılmış atıksuyun ileri arıtma metodları ile proses suyu olarak yeniden kullanımının sağlanması,

 • Kaynak verimliliği ve temiz üretim çalışmalarının tüm tesislerde uygulamaya geçirilmesi,

 • Atık minimizasyonu ve yönetiminin etkin sağlanması.