Ekonomi Güvenliği ve Regülasyon Komitesi

BAŞKAN'I TAKİP EDİN

Ekonomi güvenliği, günümüz ekonomi-politik çalışma ortamının temel sorunlarından biridir. Ekonomi politikalarına ve makro değişkenlere yönelik risk ve tehditlerin; ülkenin ekonomik kaynaklarındaki fırsat ve güçlü konumların ele alınıp dengeli politikalar üretilmesinin temel şart kabul edildiği günümüzde, ekonomi güvenliği, bir çeşit “Mevzuat Dışı Regülasyon Alanı”dır. 

“Ulusal kaynaklarını, üretim sistemlerini ve jeoekonomik konumunu kullanma kabiliyetini sürdürülebilir kılması, bu kabiliyete zarar verebilecek tüm risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirleri geliştirmesi” şeklinde özetlenebilir. 

Ekonomi güvenliği, 4 temel alana ayrılır: 

1. Ticaretin güvenliğinin sağlanması: Dış Birlikler ile ilişkilerin sağlanması (AB, BRICS, Avrasya Birliği, Körfez Birliği vs.), bu alana dâhil olan başlıklardan biridir. Komite, ulus üstü ticaret ve ekonomi birlikleriyle kurumun entegrasyonunu ve bu birlikler kapsamındaki politikaların değişimini, güncellenmesini ve yeni şartlar karşısında kurumun üyeleri ve paydaşları dâhilinde süreç yönetimini yapar.

MÜSİAD GLOBAL’in ilgili komiteleri ile birlikte çalışarak (Dış İlişkiler, Dış Ekonomik İlişkiler, Diplomatik İlişkiler) ulus üstü örgütler ve normların kurum çıkarları için ilişki ve süreç yönetimlerini gerçekleştirir. Ticaret güvenliğinin kapsamına ayrıca dış ticaret politikalarının takip edilmesi (danışman ve akademik kadrolardan destek alınarak alt gruplar oluşturulabilir), bu amaçla ilgili bakanlık ya da bürokratik kadrolar ile etkileşimin sağlanması ve partner ülkelerdeki ticaret politikalarının izlenmesi de eklenebilir. 

Komite, bunun için MÜSİAD GLOBAL Üst Kurulu UA Ortaklıklar, İhracatı Geliştirme ve Eşleştirme Komitesi ile birlikte çalışabilir. Ticaret Güvenliği kapsamındaki bir diğer madde ise standardizasyon ve akreditasyon işlemleridir. Projeler kapsamındaki işlerin ve/veya ticarete konu olan işlemlerin, uluslararası sistemdeki standardizasyonu ve özellikle finansal anlamdaki akreditasyon işlemleri, TSE, EUSA gibi kurumlar ile karşılıklı etkileşim bu komitenin çalışma alanına girmektedir. Ayrıca ticaret kapsamındaki suç gelirleri ve suç ekonomilerinin yarattığı tehdit alanları ve kayıt dışı ekonomiyi önleme faaliyetleri de bu komite altında çalışılacak konulardır. 

2. Enerji Güvenliği: Enerji hatları ve üretimi konularındaki yasal süreçlerin takip edilmesi, mevzuat geliştirmede lobi işlemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının işletilmesi projelerindeki yasal zeminlerin ve diplomatik süreçlerin takip edilmesi, bu komitenin çalışma alanlarıdır. Bu konuda komite, Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Enerji Yönetimi ve Verimlilik Komitesi ve Ortaklık Geliştirme ve Koordinasyon Üst Kurulu Yenilenebilir Kaynaklar ve Atık Yönetimi Komitesi ile yakın temas halinde çalışabilir. 

3. Teknoloji ve Bilgi Güvenliği: Hem teknolojik bilginin hem de kurumun ekonomik ve ticari istihbaratının korunması, bu konudaki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağlantıların sağlanması, gerçekleştirilecek projelere taraf olunması ve takibi, ilgili komiteler ile bu konuda çalışma ve bilgilendirme süreçlerinin yönetimi, e ticaret ve dijital eko-sistemin yasal zemini için ülkemizde çalışmalar başlatılması, bu komitenin çalışma alanına girmektedir. 

4. Piyasa Güvenliği: Rekabet bozucu unsurların öncelikle kurumun üyeleri nezdinde ele alınması, araştırılması ve süreçlerin kamuda takip edilmesi, dağılımda eşitlik sağlanması kaidesinin, bireylerin refahı adına işletilmesi ve bu konuda proje, rapor ve bilgilendirmelerin yapılması, paydaşlar ve rakipler bazında piyasa bütünlüğünü bozucu söylemlerin önlenmesi ve senkronizasyonun sağlanması, bu amaçla paydaşlar ve rakipler ile iletişimin takip edilmesi, bu komitenin çalışma alanına girmektedir. 

Regülasyon konusunda ise; 

1. Mevzuatın Kurum’un talep, ihtiyaç ve kurumsal gereklerine uyumlu olacak şekilde yönlendirilmesi 

2. Oluşturulması gereken kanun, KHK, yönetmelik ve yönergeler için Kurum üyelerinden (Özellikle ilgili komitelerden) destek alarak örnek metinler çıkarılması ve bu kanun metinlerinin ilgili kurumlara iletilmesi 

3. Kurumun Hukuk Müşavirliği hizmetlerinin yönetilmesi 

4. Komitelerin ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteğinin sağlanması adına komite içinde grupların oluşturulması 

5. Çalışma hayatı ve ekonomiyi düzenleyen kurumlarla olan iletişim ve iş birliğinin yönetilmesi 
 

İçerik Bulunmuyor!